HOME PAGE HOME PAGE
Sobota 29.01.2022
 
AREÁL SOLISKO
Dopravní přístupnost
Mapa areálu
Lyžařské trasy
Občerstvení
Lyžařská škola
SKI servis
Půjčovna lyží
Parkoviště
Fotogalerie
Ceník služeb
Napište nám
SJEZDOVKY A VLEKY
Sjezdovka 600 m
Sjezdovka 450 m
Sjezdovka 280 m
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality
Akce v regionu
HORNÍ BEČVA
Obec Horní Bečva
Historie obce
Symboly obce
Památky a architektura
Kultura a zábava
Přírodní zajímavosti
Turistické zajímavosti
Sport a relaxace
Ubytování a stravování
Obchod a služby
Vzdělávání
Zdravotnictví
Policie a hasiči
Pohotovostní služba

Přírodní památka Pod Juráškou [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Pod Juráškou

Základní údaje: Přírodní památku Pod Juráškou tvoří silně podmáčená rašelinná louka pod prudkým svahem vrchu Kotelnice v údolí potoka Kněhyně. Nachází se v nadmořské výšce 510 - 520 m, po pravé straně silnice z Prostřední Bečvy na Pustevny v Radhošťské hornatině. Katastrální území Horní Bečva, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Vyhlášno v r. 1952, celková rozloha 1,00 ha.

Motiv ochrany: V době vyhlášení se jednalo o jedinou známou lokalitu rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) v Pobečví. Vzhledem k malé výměře CHÚ, upuštění od extenzivního obhospodařování a také odvodnění okolních lučních pozemků došlo ke změnám ve vegetaci, které vedly až k úplnému vymizení rosnatky. Hlavním předmětem ochrany se tak stalo zachování mokřadního společenstva s výskytem vstavačovitých rostlin.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen istebňanskými vrstvami. Lokalita leží při jižním okraji Radhošťské hornatiny, povrch je téměř rovinatý, s těžkými glejovými půdami, nese znaky plochých náplavových kuželů.

Botanika: Rašelinné louky s typickou mokřadní květenou svazu Calthion. Významný je výskyt prstnatce plamatého sedmihradského. Jedná se o jednu ze 6 současných lokalit tohoto taxonu v ČR.
Z orchidejí zde dále roste např. prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii),
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
a kruštík bahenní (Epipactis palustris).

Typickými druhy jsou zde:
blatouch bahenní (Caltha palustris),
přeslička bahenní (Equisetum palustre),
mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus),
štírovník bažinný (Lotus uliginosus),
vrbina obecná (Lysimachia vulgaris),
kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi),
tužebník jilmový (Filipendula ulmaria),
pcháč bahenní (Cirsium palustre),
pcháč potoční (Cirsium rivulare),
pcháč zelinný (Cirsium oleraceum),
řeřišnice hořká (Cardamine amara),
ostřice prosová (Carex panicea),
ostřice obecná (Carex nigra),
skřípina lesní (Scirpus sylvaticus),
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium)
aj.

Zoologie: Z bezobratlých byli soustavněji studováni pouze motýli, kde jsou nejvýznamnějšími nálezy bažinných druhů z čeledi trávničkovitých (Elachistidae), dále pak:
perleťovec kopřivový,
hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina)
a ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe).

Několika tůněk využívají k rozmnožování obojživelníci jako:
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
a čolek horský (Triturus alpestris).

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Jako pozůstatky extenzivního využívání mokřadu v minulosti se zachovaly odvodňovací stružky. Od doby vyhlášení ochrany zůstal pozemek ladem, což se projevilo v zásadní změně vegetace. Nastaly zde sukcesní změny, začala se vytvářet vysokobylinná společenstva. Od 90. let 20. stol. je plocha pravidelně kosena, byly zde vyhloubeny drobné tůňky pro obojživelníky.

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 515.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 150, 27.06.2003 v 13:10 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®