HOME PAGE HOME PAGE
Sobota 29.01.2022
 
AREÁL SOLISKO
Dopravní přístupnost
Mapa areálu
Lyžařské trasy
Občerstvení
Lyžařská škola
SKI servis
Půjčovna lyží
Parkoviště
Fotogalerie
Ceník služeb
Napište nám
SJEZDOVKY A VLEKY
Sjezdovka 600 m
Sjezdovka 450 m
Sjezdovka 280 m
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality
Akce v regionu
HORNÍ BEČVA
Obec Horní Bečva
Historie obce
Symboly obce
Památky a architektura
Kultura a zábava
Přírodní zajímavosti
Turistické zajímavosti
Sport a relaxace
Ubytování a stravování
Obchod a služby
Vzdělávání
Zdravotnictví
Policie a hasiči
Pohotovostní služba

Přírodní památka Kladnatá - Grapy [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Přírodní památku Kladnatá - Grapy tvoří podmáčené smrčiny s pestrou mozaikou různých stanovišť - balvanitými svahy se skalními výchozy, rašeliništi a prameništi. Nachází se v nadmořská výšce 765-880 m na jihozápadně exponovaných svazích pod vrcholy Kladnatá (918 m) a Grapy v Radhošťské hornatině v Moravskoslezských Beskydech. Katastrální území Horní Bečva, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v r. 1999, celková rozloha 62,82 ha.

Motiv ochrany: Posláním přírodní památky je ochrana pestrých přírodních poměrů daných rozmanitostí půdních typů a geomorfologických útvarů (rašeliniště, prameniště, balvanité svahy, skalní výchozy istebňanských vrstev), na které se váže výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří istebňanské vrstvy slezské jednotky. Osu jižní části území tvoří silně rozrušená skalní ostruha. Na jejím úpatí a přilehlých svazích se nachází balvanité sutě a kamenité svahoviny. Severozápadní svah je rozbrázděn stržemi zdrojnic a přítoků potoka Sergač. V členitém reliéfu jsou zastoupeny různorodé půdní typy a geomorfologické útvary. Zejména podmáčené plochy charakteru rašelinohumozních glejů až slabých rašelin představují v Beskydech málo zastoupené reliktní biotopy.

Botanika: Pestré přírodní podmínky dané rozmanitostí půdních typů a výskytem geomorfologických útvarů podmiňují existenci mnoha druhů a společenstev. Dřevinná skladba je silně pozměněná ve prospěch smrku (Picea abies). Pouze na balvanitých svazích rostou stanovištně vhodné dřeviny - jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a bříza bělokorá (Betula pendula). Dále se vyskytuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), jedle bělokorá (Abies alba) a ojediněle buk lesní (Fagus sylvatica).

Na území přírodní památky bylo dosud zaznamenáno 76 druhů cévnatých rostlin a 60 druhů mechorostů. Na zamokřených místech roste např. ostřice ježatá (Carex echinata), prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), sítina cibulkatá (Juncus bulbosus), škarda bahenní (Crepis paludosa), violka bahenní (Viola palustris), rašeliníky (Sphagnum sp.), ze vzácnějších druhů mechorostů játrovky ústěnka smutná (Jungermania atrovirens) a stěkovec mnohodílný (Riccardia multifida). Typickými lesními druhy jsou zde kapraďorosty, např. plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), vranec jedlový (Huperzia selago), pernatec horský (Lastrea limbosperma), žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a přeslička lesní (Equisetum sylvestris). Dále se zde vyskytuje kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), na světlinách ve vyšších polohách hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) aj.

Zoologie: Podrobný zoologický průzkum nebyl prováděn. Z obojživelníků zde nacházejí vhodné podmínky pro rozmnožování např. ropucha obecná (Bufo bufo), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a čolek horský (Triturus alpestris), z plazů ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a zmije obecná (Vipera berus). Z ptáků se zde byli pozorováni např. datel černý (Dryocopus martius), kos horský (Turdus torquatus), králíček obecný (Regulus regulus), krkavec velký (Corvus corax), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis) a žluna zelená (Picus viridis). Území je areálem výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx).

Lesnictví: Zhruba před 80 lety došlo k výsadbě smrkových porostů na pozemcích dříve částečně zemědělsky využívaných, spojené se zásahy do vodního režimu odvodňovacími příkopy. Lesní porosty se i nadále hospodářsky využívají, ale z dlouhodobého hlediska je nutné ovlivňovat vývoj na zamokřených stanovištích ve prospěch rozvoje bylinných společenstev .

Management, ohrožení, návrhy opatření: V roce 2000 zde byl realizován vzorový projekt individuální ochrany přirozeného zmlazení s cílem změny druhové skladby s převahou smrku ve prospěch stanovištně původních druhů dřevin, jedle bělokoré a buku lesního. Po vyhledání perspektivních semenáčků cílových druhů dřevin na ploše RBC Kladnatá - Grapy a jejich vyznačení v terénu byly instalovány dva druhy individuální ochrany. Na vzrůstově malých semenáčcích a v místech s nepříznivým kamenitým podložím byly použity kovové klece jehlanovitého tvaru o výšce cca 70 cm. U tohoto typu ochran se vzhledem k předpokládané životnosti počítá s jejich dlouhodobým využitím v lokalitě. Tento typ mechanické ochrany plní svou funkci v prvních letech života. Po nárůstu semenáčku bude tato ochrana přemístěna na mladší jedince a nahrazena druhým typem individuálního oplocení, které bylo rovněž při tomto opatření použito. Jedná se o svařované samonosné drátěné pletivo o výšce 1,6 m a kruhovém obvodu 2 m uchyceném zpravidla na 3 kůlech ze smrkové tyčoviny. Toto oplocení má zajistit nejen ochranu před okusem, ale i před vytloukáním a loupáním zvěří. Na lokalitě bylo použito 285 vysokých ochran a 110 klecí.

Území je přístupné po turistických stezkách, nedaleko západního okraje PP prochází značená cesta z Horní Bečvy k rozcetí Kladnatá a horní částí prochází červeně značená turistická stezka z Hlavaté-rozcestí přes Kladnatou na Pustevny. Je hojně navštěvováno, zejména v houbařské sezóně.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 358 org. 150, 08.07.2003 v 16:30 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®